Verslag van de jeugdexcursie naar het Wormer- en Jisperveld

Verslag van de bootexcursie op 16 juni 2024

De Poelboerderij is een leuk bezoekerscentrum in Oost-Knollendam. Na aanmelding en betaling kreeg iedere deelnemer een consumptiebon voor een drankje na afloop. Je kon een verrekijker lenen en de kinderen kregen een clipbord met een mooie vogelzoekkaart. Wij gingen mee op de boottocht door het Wormer- en Jisperveld met Iris en Miro en hun moeder Katrien. Zij hadden Evi en Fenna meegvraagd en hun moeder Geertje. Zij willen wel vaker mee en staan nu ook in de App.
De lucht zag er zeer dreigend uit en het waaide vrij hard, maar het bleef nog best lang droog.

De gids vertelde welke roofvogels we zouden kunnen waarnemen en deelde een A4-tje uit met roofvogelsilouetten. Als gauw zagen we een vrouwtje bruine kiekendief vrij ver weg boven de velden zweven. We voeren langs een kokmeeuwenkolonie waar al vrij grote bruine kuikens rondliepen en ook al bruingevlekte vliegvlugge jongen rondvlogen. Een bruine eend met kleine pulletjes leek het meest op een vrouwtje tafeleend vanwege de vorm van de kop en een bruine eend met een witte ring om de snavel determineerden we als een wijfje kuifeend. Later zagen we ook een mannetje.

We voeren langs een haviksnest waar we niets op zagen zitten, maar even later bij een buizerdsnest zat een vrij groot jong op de rand. Twee volwassen buizerds hadden we al zien rondcirkelen.

Daarna zette de schipper de motor uit om naar de vogelgeluiden te luisteren die uit het bos klonken. De tuinfluiter, de zwartkop en de vink lieten zich horen. Even daarvóór hadden we al een veldleeuwerik gehoord. Jammer dat we verder geen rietzangers of rietgorzen of andere rietvogeltjes hoorden. Stond het weer hen niet aan of waren ze al gestopt met hun zangperiode? We kregen even een flinke bui over ons heen, maar toen de zon weer doorkwam was iedereen weer blij.

Op de veenmoerasvelden zaten heel veel Canadese ganzen en brandganzen met halfwas kuikens en ook grauwe- en nijlganzen met al veel grotere jongen. Eigenlijk tijdens de hele tocht waren er wel één of twee bruine kiekendieven te zien. Een vrouwtje vloog vlak voor ons langs met een prooi in haar poten. Er vloog een grote groep slobeenden over en die waren te herkennen aan hun grote snavels en de witte borsten van de mannetjes. Plotseling zag een van de meisjes een zwart diertje in het water… het was een zwemmende mol!

Toen we met de boot door een ondiep stuk voeren en er modder achter ons omhoog kwam, gingen er visdiefjes, kokmeeuwen en kleine mantelmeeuwen achter de boot vliegen en Katrien ondekte er ook twee stormmeeuwen tussen. Herkenbaar aan de ronde witte kop met een kleine gele snavel en zwarte ogen. Groter dan de kokmeeuw en kleiner dan de zilvermeeuw, die we niet waargenomen hebben.

De boot was niet helemaal vol, want een aantal mensen had afgezegd vanwege het minder mooie weer, maar wij waren blij dat we meegegaan waren. De gids die ons ook nog heel wat over de geschiedenis en de cultuur van het gebied vertelde, vond het leuk dat wij erbij waren, omdat hij van ons weer wat nieuws over de vogels leerde.

Marijke Kruyt

Dit is de lijst van de 33 waargenomen soorten:
meerkoet
waterhoen
fuut
wilde eend
krakeend
kuifeend
tafeleend
slobeend
bergeend
grauwe gans
nijlgans
grote Canadese gans
brandgans
blauwe reiger
bruine kiekendief
buizerd
torenvalk
veldleeuwerik
rietzanger
tuinfluiter
zwartkop
vink
visdief
kokmeeuw
kleine mantelmeeuw
stormmeeuw
houtduif
zwarte kraai
tureluur
grutto
wulp
scholekster
kievit

 

Dit bericht is geplaatst in jeugdexcursies | verslagen. Bookmark de permalink.