Vogelatlas Amsterdam

Als vogelwerkgroep zijn we van plan een nieuwe Vogelatlas van Amsterdam te maken, niet alleen van broedvogels, maar ook van wintervogels. De komende drie jaar (2020-2022) ruimen we in voor het veldwerk. Daarna volgt dan een hopelijk prachtige uitgave, vol met nieuwe gegevens, veranderingskaarten en een visie op het vogelleven in en rond de stad.

Organisatie

Het Atlas organisatie-team bestaat uit Frank van Groen, Koen Wonders, Marion de Groot en Steven Wytema, allen enthousiaste Amsterdamse vogelaars. Communicatie tussen de deelnemers van het project zal lopen via email, de website, speciale atlasbijeenkomsten, cursussen en een WhatsApp-groep.

Hier is een kaart te zien met de ligging van de 552 Amsterdamse kilometerhokken en hier een kaart van het werkgebied van de vwg Amsterdam met daarop de prioritaire kilometerhokken. Van deze hokken weten we nog relatief weinig. We hopen daarom dat ze als eerste zullen worden geclaimd om te tellen.

Om nieuwe tellers op weg te helpen en zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren wordt de komende jaren een vogelcursus georganiseerd die geheel in het teken zal staan van het Atlasgebeuren.

Veldwerk

Ten behoeve van de inventarisatie van wintervogels wordt een te onderzoeken hok bij voorkeur tweemaal bezocht in de periode 15 december-15 februari. In deze periode vindt weinig trek plaats en hierdoor worden late wegtrekkers en vogels die al vroeg in hun broedgebied terugkeren zoveel mogelijk uitgesloten.

Jonge Waterhoentjes in stadspark

Voor het broedvogelonderzoek worden idealiter vier bezoeken aan een kilometerhok afgelegd, in de tweede helft van maart, in april, in mei en in juni. De bezoeken in april en mei zijn hierbij het belangrijkst. Niet alle soorten zijn immers op één moment in het voorjaar goed te inventariseren (als gevolg van afwezigheid/heimelijk gedrag). Per bezoek wordt voor elke waargenomen soort op het te verstrekken veldformulier de hoogste broedcode genoteerd.

Handleiding

Zowel voor de telling van wintervogels als van broedvogels is speciaal voor dit project een handleiding gemaakt en een telformulier. Voor de vergelijkbaarheid sluit de methode van het veldwerk in grote lijnen aan bij het veldwerk zoals dat ten behoeve van eerdere atlassen is uitgevoerd. Het gaat dan om exact dezelfde kilometerhokken en het werken met de 16 Sovon-broedcodes. Ten opzichte van vorige atlassen willen we aanvullend per kilometerhok van elke vogelsoort komen tot een schatting van het aantal territoria/vogels in vijf klassen.

Opgave

Om de communicatie met alle betrokkenen te stroomlijnen en te allen tijde te garanderen, ook als een deel van het atlasteam op vakantie is, is het emailadres vogelatlasamsterdam@gmail.com aangemaakt. Belangstellenden kunnen hier alvast opgeven welke kilometerhokken ze willen tellen in de winter/het voorjaar van 2020. Aarzel dus niet en claim alvast je hokken voor het komende telseizoen, en denk daarbij vooral aan de prioritaire hokken. Digitaal kaartmateriaal, telformulieren en een handleiding zijn beschikbaar.