Vogelatlas Amsterdam

Als vogelwerkgroep zijn we van plan een nieuwe Vogelatlas van Amsterdam te maken, niet alleen van broedvogels, maar ook van wintervogels. De komende drie jaar (2020-2022) ruimen we in voor het veldwerk. Daarna volgt dan een hopelijk prachtige uitgave, vol met nieuwe gegevens, veranderingskaarten en een visie op het vogelleven in en rond de stad.

Organisatie

Het Atlas organisatie-team bestaat uit Frank van Groen, Koen Wonders, Marion de Groot en Steven Wytema, allen enthousiaste Amsterdamse vogelaars. Communicatie tussen de deelnemers van het project zal lopen via email, de website, speciale atlasbijeenkomsten, cursussen en een WhatsApp-groep.

Hier is een kaart te zien/downloaden met de ligging van de 552 Amsterdamse kilometerhokken, met daarbij aangegeven welke hokken al geclaimd zijn om te tellen.

En hier is een kaart te downloaden van het werkgebied van de vwg Amsterdam met daarop de prioritaire kilometerhokken. Van deze hokken weten we nog relatief weinig. We hopen daarom dat ze als eerste zullen worden geclaimd om te tellen.

Om nieuwe tellers op weg te helpen en zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren wordt de komende jaren een vogelcursus worden georganiseerd die geheel in het teken zal staan van het Atlasgebeuren.

Veldwerk

Ten behoeve van de inventarisatie van wintervogels wordt een te onderzoeken hok bij voorkeur tweemaal bezocht in de periode 15 december-15 februari. In deze periode vindt weinig trek plaats en hierdoor worden late wegtrekkers en vogels die al vroeg in hun broedgebied terugkeren zoveel mogelijk uitgesloten.

Jonge Waterhoentjes in stadspark

Voor het broedvogelonderzoek worden idealiter vier bezoeken aan een kilometerhok afgelegd, in de tweede helft van maart, in april, in mei en in juni. De bezoeken in april en mei zijn hierbij het belangrijkst. Niet alle soorten zijn immers op één moment in het voorjaar goed te inventariseren (als gevolg van afwezigheid/heimelijk gedrag). Per bezoek wordt voor elke waargenomen soort op het te verstrekken veldformulier de hoogste broedcode genoteerd.

Handleiding

Zowel voor de telling van wintervogels als van broedvogels is speciaal voor dit project een handleiding gemaakt en een telformulier. Voor de vergelijkbaarheid sluit de methode van het veldwerk in grote lijnen aan bij het veldwerk zoals dat ten behoeve van eerdere atlassen is uitgevoerd. Het gaat dan om exact dezelfde kilometerhokken en het werken met de 16 Sovon-broedcodes. Ten opzichte van vorige atlassen willen we aanvullend per kilometerhok van elke vogelsoort komen tot een schatting van het aantal territoria/vogels in vijf klassen.

Opgave

Om de communicatie met alle betrokkenen te stroomlijnen en te allen tijde te garanderen, ook als een deel van het atlasteam op vakantie is, is het emailadres vogelatlasamsterdam@gmail.com aangemaakt. Belangstellenden kunnen hier alvast opgeven welke kilometerhokken ze willen tellen in de winter/het voorjaar van 2020. Aarzel dus niet en claim alvast je hokken voor het komende telseizoen, en denk daarbij vooral aan de prioritaire hokken. Digitaal kaartmateriaal, telformulieren en een handleiding zijn beschikbaar.

Veel gestelde vragen (FAQ’s)

Het Atlasproject Amsterdam duurt drie jaar. Moet ik dan gedurende drie jaar een kilometerhok tellen?
Nee, een kilometerhok tel je maar in één jaar. De andere jaren kun je één of meer andere hokken tellen. Wel kun je later eventuele aanvullende waarnemingen voor het hok dat je in een eerder jaar hebt geteld invoeren in Waarneming.nl (met broedcode). Die waarnemingen worden dan ‘automatisch’ meegenomen bij het vaststellen van de definitieve soortenlijst en de broedzekerheid van de vastgestelde soorten in een hok.

Als ik aan de cursus mee doe, kan ik dan niet zelf bepalen welk kilometerhok ik tel?
Als je aan de cursus ten behoeve van het Atlasproject meedoet ga je met een klein groepje onder begeleiding een leerzaam van te voren bepaald voorbeeldhok tellen. Dit doe je maximaal zes maal en zo vaak je dat zelf zinvol acht. Daarnaast kan je je opgeven zelfstandig één of meer kilometerhokken te tellen.

Wat is een prioritair hok?
Een hok dat prioriteit heeft om te tellen betreft een kilometerhok waarvan helemaal nog geen gegevens van inventarisaties uit 2018 en 1019 bekend zijn. Als atlasteam willen we voorkomen dat deze hokken helemaal niet geteld worden, vandaar dat we hopen dat mensen deze hokken waar relatief veel nieuws valt te ontdekken als eerste claimen.

Moet ik veel doen als ik één hok ga tellen?
Dat valt reuze mee. Het gaat om 2x een uur in de winter en 4x een uur in het voorjaar. Met een beetje meer tijdsinspanning doe je zo 2 hokken op een ochtend. Per kilometerhok houd je een lijst bij van soorten en aan het eind van je bezoek aan het hok schat je het aantal per soort in vijf grove klassen.

Download de PDF met 552 Amsterdamse kilometerhokken en al geclaimde hokken

Download de PDF met  de prioritaire kilometerhokken.