De Vogelatlas van Amsterdam

Als vogelwerkgroep zijn we bezig een nieuwe Vogelatlas van Amsterdam te maken, niet alleen van broedvogels, maar ook van wintervogels. In drie jaar tijd (2020-2022) hopen we het benodigde veldwerk rond te krijgen. Daarna volgt dan een hopelijk prachtige uitgave, vol met nieuwe gegevens, veranderingskaarten en een visie op het vogelleven in en rond de stad.

Doe mee met De Vogelatlas en volg nu de cursus >

 

Organisatie

Het Atlas organisatie-team bestaat uit Frank van Groen, Koen Wonders, Marion de Groot en Steven Wytema, allen enthousiaste Amsterdamse vogelaars. Communicatie tussen de deelnemers van het project loopt via email, de website, speciale atlasbijeenkomsten, cursussen en een WhatsApp-groep.

Hier is een kaart te downloaden met de ligging van de 552 Amsterdamse kilometerhokken, met daarbij aangegeven welke hokken zijn geteld en geclaimd ten behoeve van de wintervogeltelling.

De claimkaart ten behoeve van de broedvogeltelling 2021 zal hier komen te staan zodra duidelijk is welke hokken in 2020 met succes zijn geteld.

Om nieuwe tellers op weg te helpen en zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren wordt de komende jaren een vogelcursus worden georganiseerd die geheel in het teken zal staan van het Atlasgebeuren.

Veldwerk

Ten behoeve van de inventarisatie van wintervogels wordt een te onderzoeken hok bij voorkeur tweemaal bezocht in de periode 15 december-15 februari. In deze periode vindt weinig trek plaats en hierdoor worden late wegtrekkers en vogels die al vroeg in hun broedgebied terugkeren zoveel mogelijk uitgesloten.

Jonge Waterhoentjes in stadspark

Voor het broedvogelonderzoek worden idealiter vier bezoeken aan een kilometerhok afgelegd, in de tweede helft van maart, in april, in mei en in juni. De bezoeken in april en mei zijn hierbij het belangrijkst. Niet alle soorten zijn immers op één moment in het voorjaar goed te inventariseren (als gevolg van afwezigheid/heimelijk gedrag). Per bezoek wordt voor elke waargenomen soort op het te verstrekken veldformulier de hoogste broedcode genoteerd.

Handleiding

Zowel voor de telling van wintervogels als van broedvogels is speciaal voor dit project een handleiding gemaakt en een telformulier. Voor de vergelijkbaarheid sluit de methode van het veldwerk in grote lijnen aan bij het veldwerk zoals dat ten behoeve van eerdere atlassen is uitgevoerd. Het gaat dan om exact dezelfde kilometerhokken en het werken met de 16 Sovon-broedcodes. Ten opzichte van vorige atlassen willen we aanvullend per kilometerhok van elke vogelsoort komen tot een schatting van het aantal territoria/vogels in vijf klassen.

Opgave

Om de communicatie met alle betrokkenen te stroomlijnen en te allen tijde te garanderen, ook als een deel van het atlasteam op vakantie is, is het emailadres vogelatlasamsterdam@gmail.com aangemaakt. Belangstellenden kunnen hier opgeven welke kilometerhokken ze willen tellen in het komende seizoen (2020/21). Aarzel dus niet en claim één of meer hokken voor het komende telseizoen. Digitaal kaartmateriaal, telformulieren en een handleiding zijn beschikbaar.

Daarnaast is er alleen voor de tellers een Whattsapp-groep actief.

Een item over Vogelatlas Amsterdam dat op 7 juni 2020 is uitgezonden op Vroege Vogels radio is hier te beluisteren.

Bekijk hier de veel gestelde vragen over de vogelatlas >

Download de claimkaart ten behoeve van de wintervogeltelling voor seizoen 2020/2021 (pdf) Hier .

Een kilometerhok mét groene stip is een reeds op wintervogels geteld hok, een zwarte stip is een geclaimd hok voor de wintervogeltelling 2020/2021.