De Vogelatlas van Amsterdam

Als vogelwerkgroep zijn we bezig een nieuwe Vogelatlas van Amsterdam te maken, niet alleen van broedvogels, maar ook van wintervogels. Komend telseizoen (2021) hopen we het benodigde veldwerk rond te krijgen. Daarna volgt dan het schrijven van een hopelijk prachtige uitgave, vol met nieuwe gegevens, veranderingskaarten en een visie op het vogelleven in en rond de stad.

Doe mee met De Vogelatlas en volg nu de cursus >

 

Organisatie

Het Atlas organisatieteam bestaat uit Frank van Groen, Koen Wonders, Marion de Groot en Steven Wytema, allen enthousiaste Amsterdamse vogelaars. Communicatie tussen de deelnemers van het project loopt via email, de website, speciale atlasbijeenkomsten, cursussen en een WhatsApp-groep.

Een kaart met de ligging van de 554 Amsterdamse kilometerhokken, met daarbij aangegeven welke hokken zijn geteld in 2020 en geclaimd voor 2021, is Hier te downloaden voor de broedvogeltelling. De tellingen ten behoeve van wintervogels zijn inmiddels afgerond. Alle 554 kilometerhokken zijn in twee winterseizoenen geteld.

Om nieuwe tellers op weg te helpen en zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren wordt in maart en april 2021 een vogelcursus georganiseerd die geheel in het teken zal staan van het Atlasgebeuren. Het gaat in elk geval om twee digitale bijeenkomsten en mogelijk ook een praktijkles, als de Corona-maatregelen het toestaan.

Veldwerk

Ten behoeve van de inventarisatie van wintervogels wordt een te onderzoeken hok bij voorkeur tweemaal bezocht in de periode 15 december-15 februari. In deze periode vindt weinig trek plaats en hierdoor worden late wegtrekkers en vogels die al vroeg in hun broedgebied terugkeren zoveel mogelijk uitgesloten.

Jonge Waterhoentjes in stadspark

Voor het broedvogelonderzoek worden idealiter vier bezoeken aan een kilometerhok afgelegd, in de tweede helft van maart, in april, in mei en in juni. De bezoeken in april en mei zijn hierbij het belangrijkst. Niet alle soorten zijn immers op één moment in het voorjaar goed te inventariseren (als gevolg van afwezigheid/heimelijk gedrag). Per bezoek wordt voor elke waargenomen soort op het te verstrekken veldformulier de hoogste broedcode genoteerd.

Handleiding

Zowel voor de telling van wintervogels als van broedvogels is speciaal voor dit project een handleiding gemaakt en een telformulier. Voor de vergelijkbaarheid sluit de methode van het veldwerk in grote lijnen aan bij het veldwerk zoals dat ten behoeve van eerdere atlassen is uitgevoerd. Het gaat dan om exact dezelfde kilometerhokken en het werken met de 16 Sovon-broedcodes. Ten opzichte van vorige atlassen willen we aanvullend per kilometerhok van elke vogelsoort komen tot een schatting van het aantal territoria/vogels in vijf klassen.

Opgave

Om de communicatie met alle betrokkenen te stroomlijnen en te allen tijde te garanderen, ook als een deel van het atlasteam op vakantie is, is het emailadres vogelatlasamsterdam@gmail.com aangemaakt. Belangstellenden kunnen hier opgeven welke kilometerhokken ze willen tellen in het komende seizoen (2020/21). Aarzel dus niet en claim één of meer hokken voor het komende telseizoen. Digitaal kaartmateriaal, telformulieren en een handleiding zijn beschikbaar.

Daarnaast is er alleen voor de tellers een Whattsapp-groep actief.

Een item over Vogelatlas Amsterdam dat op 7 juni 2020 is uitgezonden op Vroege Vogels radio is hier te beluisteren.

Op de website van Vogelbescherming verscheen in maart 2021 een item over de voortgang van het project getiteld Amsterdam krijgt een eigen Vogelatlas.

Bekijk hier de veel gestelde vragen over de vogelatlas >

Download de claimkaart ten behoeve van de broedvogeltelling voor seizoen 2020/2021 (pdf) Hier.

Een kilometerhok met een groene stip is een reeds geteld hok, met een zwarte stip is een geclaimd hok voor seizoen 2020/2021 en een rode stip betreft een hok waarvoor we nog een teller zoeken voor het broedseizoen van 2021.