Jaargang 51 (2013)

Hieronder staat de inhoud van de nummers van jaargang 51 van De Gierzwaluw. Onder elke Gierzwaluw staat een link om de inhoud als pdf-bestand te downloaden.

Cover jg51_4De Gierzwaluw jg. 51 (4), maart 2014

Vrouwtjes IJseend, IJmeer, 30 maart 2014, Peter Logtmeijer

Voorjaarsfenologie 2013 – Ellen de Bruin 
Jaarlijks overzicht van de eerste voorjaarswaarnemingen van broedvogels in het werkgebied van de VWGA.

Jaaroverzicht waarnemingen 2007-2013 – Frank van Groen 
In dit artikel wordt de ontwikkeling van het aantal ingevoerde waarnemingen op waarneming.nl geschetst, een overzicht gegeven van de waarnemingen uit 2013 en wordt de periode 2007-2013 uitgelicht.

Tweehonderd – Will Schep
Relaas van een regiotwitcher die in 2013 tweehonderd vogelsoorten zag in de regio Groot-Amsterdam.

Stille kracht – Jan van Til
Een interview in het Amstelpark met Ellen de Bruin.

VWGA-excursie naar IJmuiden – August van Steensel
Verslag van een excursie naar de Zuidpier met o.a. Rosse Franjepoot, Kufaalscholver en Drieteenmeeuwen.

Helgoland 2-6 oktober – Martin Hulsing
Verslag van het VWGA-reisje naar Helgoland oktober 2013. In totaal werden 97 vogelsoorten gezien.

Download pdf:  Gierzwaluw_51-4_maart2014

 

cover gzw 51_3De Gierzwaluw jg. 51 (3), december 2013

Sneeuwgors, Uitdammerdijk, 22 oktober 2013, Marianne Slot

Vogelcursus 2014: Zangvogels – Frank van Groen 
Aankondiging van de vogelcursus. De zeven bijeenkomsten gaan over zangvogels.

Inventarisatie Westelijk Havengebied 2006-2012 – Teun van Dijk & Martin Melchers
Verslag van een reeks van broedvogelinventarisaties in dit merkwaardige gebied. In 7 jaar werden 87 soorten broedvogels vastgesteld, waaronder 16 Rode Lijstsoorten.

Vrijwilligers gezocht inventarisatie Ilperveld – Jelle Abma
Oproep voor (bij voorkeur jonge) tellers via de BMP-methode. Landschap Noord-Holland stelt een boot beschikbaar.

2014: Jaar van de Spreeuw – Sovon & Vogelbescherming
Dit jaar speciale aandacht voor deze algemene soort, waarvan door nog onbekende oorzaken de stand echter flink achteruit loopt.

Download pdf: Gierzwaluw_51-3_december2013

 

De Gierzwaluw cover jg51_2De Gierzwaluw jg. 51 (2), september 2013

Gestreepte Strandloper, Bovenkerkerpolder, 3 oktober 2013, Edial Dekker

Big Day 12 mei 2013 – Erik Hölscher
Het winnende team nam 117 soorten waar, waardoor het oude record van 128 uit 2007 blijft staan. Nieuwe Big Day-soorten waren Grote Burgemeester en Engelse Kwikstaart.

Bükk-gebergte en Hortobágy, een VWGA-reis naar Hongarije Martin Hulsing
Verslag van deze reis naar Hongarije. Dwergaalscholver, Keizerarend, Sakervalk, Grote Trap, Oeraluil, Syrische Bonte Specht, Zwartkoprietzanger en Withalsvliegenvanger zijn een greep uit de lijst waargenomen soorten.

Broedgevallen van roofvogels en uilen in 2012 Teun van Dijk
Het aantal territoria van 6 soorten roofvogels is toegenomen ten opzichte van de jaren 2003/2004; de Bruine Kiekendief laat een stabiel beeld zien. Tevens wordt van een viertal uilensoorten het aantal territoria beschreven.

Broedvogelinventarisaties in 2012 – Frank van Groen
Jaarlijks overzicht van alle inventarisaties in de Amsterdamse regio; de broedgegevens van 39 gebieden en 14 weidevogelmeetnetplots.

Download pdf: Gierzwaluw_51-2_sept2013

 

De Gierzwaluw 2013_1_v2De Gierzwaluw jg. 51 (1), juni 2013

Grauwe Klauwier, Lutkemeerpolder, 19 mei 2013, Ellen de Bruin

Algemene Ledenvergadering 2013 – Roely Bos
Notulen van de vergadering van 16 april 2013.

Een goed bezochte vogelcursus – Frank van Groen
De zesde vogelcursus bestond uit een groep van 49 deelnemers. Thema was herkenning van eenden, roofvogels, steltlopers en meeuwen.

Jaaroverzicht waarnemingen 2010-2012 – Frank van Groen
Over de vele meldingen op de populaire website waarneming.nl. Hoeveel soorten worden elk jaar gezien, zijn er verschillen tussen de jaren, en wie heeft de meeste waarnemingen opgevoerd?

In het veld met Frank van Groen – Jan van Til
Interview met de huidige voorzitter tijdens een broedvogelinventarisatie in het Amsterdamse Bos.

Vondsten van Houtsnippen in Amsterdam – Frank van Groen & Martin Melchers 
Sinds 2001 verzamelen de Dierenambulance en vogelopvang De Toevlucht gegevens van dode en levende Houtsnippen. De aantallen worden tevens afgezet tegen de gegevens uit waarneming.nl.

In memoriam Joop Andriese (1926-2013) Ruud Vlek
Op 24 mei overleed Joop Andriese, sinds 1998 erelid van de VWGA. Jarenlang inventariseerde hij vogels op Golfterrein Duivendrecht en onderhield hij nestkasten van met name Kerkuil en Steenuil.

Download pdf: Gierzwaluw_51-1_juni2013

LID WORDEN? Stuur uw naam en adres naar het Secretariaat.