Jaargang 50 (2012)

Hieronder staat de inhoud van de nummers van jaargang 50 van De Gierzwaluw. Onder elke Gierzwaluw staat een link om de inhoud als pdf-bestand te downloaden.

De Gierzwaluw jg. 50 (4), maart 2013

Patrijs, Schiphol, 19 oktober 2012, Rutger Rotscheid

Halsbandparkieten en strenge vorst, een hypothese – John van der Woude
Nachten met strenge vorst (temperaturen onder de -10 °C) zijn een mogelijke verklaring voor schommelingen in het aantal Halsbandparkieten over de jaren heen.

Record aantal ganzen op slaapplaats Kinseldam – Frank van Groen
Uit tellingen blijkt de Kinseldam een aantrekkelijke slaapplaats voor Brand- en Kolganzen. Op 19 januari 2013 werden maar liefst 18.300 Brandganzen aangetroffen.

Sahel versus Europa; oorzaken van achteruitgang in onze vogelstand – John van der Woude
Bespreking van een tabel in het boek Living on the edge – Wetlands and birds in a changing Sahel, hier toegespitst op 59 vogelsoorten. Purperreiger en Gekraagde Roodstaart hebben duidelijk te lijden onder de situatie in de Sahel; bij andere soorten ligt de oorzaak in Europa of is deze complex te noemen.

Van Eiburg tot IJburg van Martin Melchers – Frank van Groen
Recensie van het onlangs verschenen boek over de opkomst van IJburg.

Download pdf: Gierzwaluw_50-4_maart2013_archief

 

De Gierzwaluw jg. 50 (3), december 2012

Grote Burgemeester, Slotervaart, 22 juli 2012, Lesley van Loo

Elf jaar Holenduiven in de tuin Frank Warendorf 
Het relaas van een jarenlange monitoring van in een nestkast broedende Holenduiven in een Amsterdamse tuin in ZuiderAmstel.

Slaapplaatstellingen van Reuzensterns 2009-2012 Edial Dekker
Verslag van reuzensterntellingen op de Kinseldam tijdens de nazomer. Op 31 augustus 2012 werd het hoogste aantal van 10 vogels geteld. Ook landelijk gezien is er een licht stijgende trend.

Voorjaarsfenologie 2012 Ellen de Bruin
Jaarlijks overzicht van de eerste voorjaarswaarnemingen van broedvogels in het werkgebied van de VWGA.

Mijn roofvogels van Rob Bijlsma John van der Woude
Recensie van het boek over de gedreven Bijlsma en zijn liefde voor roofvogels. Ooit gestart bij de Christelijke Jeugdbond voor Natuurstudie, uitgegroeid tot één van de belangrijkste veldornithologen van Nederland.

Nieuw: onze Jeugdclub! Roely Bos In het najaar is de VWGA gestart met jeugdexcursies.

Download pdf: Gierzwaluw_50-3_december2012_archief

 

De Gierzwaluw jg. 50 (2), oktober 2012

Prooioverdracht Sperwers, Tropenmuseum, 2 juli 2012, Theo van Lent

Record aantal deelnemers vogelcursus Frank van Groen
De vijfde vogelcursus op rij bestond uit een groep van maar liefst 51 deelnemers. Thema was herkenning van zangvogels.

Slaapplaatsen tellen John van der Woude
Oproep tot deelname aan het tellen van slaapplaatsen van o.a. ganzen, zwanen, Aalscholvers, Grote Zilverreigers, Scholeksters en Grutto’s. Telgegevens kunnen opgevoerd worden op de website van Sovon, waar ook een handleiding staat.

Nieuwe vogelatlas Sovon Ellen de Bruin
Na de versie uit 2002 is een nieuwe verspreidingsatlas op komst, dit keer niet alleen voor broedvogels maar ook voor doortrekkers en wintergasten. Er zijn nog telblokken beschikbaar in de Amsterdamse omgeving.

Broedvogelinventarisaties in 2011 Frank van Groen
Jaarlijks overzicht van alle inventarisaties in de Amsterdamse regio; de broedgegevens van 26 gebieden en 14 weidevogelmeetnetplots.

EuroBirdwatch 2012 Frank van Groen
Verslag van dit internationale vogeltrekevenement op 6 oktober 2012. Geen hoge aantallen op deze regenachtige dag. Aalscholver bereikte het hoogste aantal: 290 overvliegende exemplaren.

Download pdf: Gierzwaluw_50-2_oktober2012_archief

 

De Gierzwaluw jg. 50 (1), juni 2012

Kleine Klapekster, Science Park, 14 mei 2012, Ronald van Dijk

Notulen ALV Roely Bos
Notulen van de vergadering van 23 april 2012.

Commissie VeldwerkFrank van Groen
Onlangs zijn de taken verdeeld, zodat nu duidelijk is wie welk onderdeel van het veldwerk coördineert.

De zevende Amsterdamse Big Day Edial Dekker
Het enige (tweekoppige) team dat meedeed, zag 104 vogelsoorten op 12 mei 2012. Het record van 128 soorten uit 2007 werd dus niet verbroken.

Zwarte Ibis – Polder IJdoorn Ricardo van Dijk
Foto-collage van deze vogel.

Twintig jaar broedvogels Botshol John van der Woude
Resultaten van een jarenlange inventarisatie van Botshol, een gevarieerd moerasgebied in de regio en tevens reservaat van Natuurmonumenten. De variatie aan broedvogels is groot; Lepelaar, Rietzanger, Blauwborst, Havik en Aalscholver nemen toe. Bespreking a.d.h.v. trends bij watervogels, roofvogels, rietvogels en bos(rand)vogels.

Inventarisatie Diemerpolder 2011Frank van Groen
De broedvogelbevolking van het in 2011 geïnventariseerde deel van de Diemerpolder is de afgelopen decennia onderhevig geweest aan grote veranderingen. Negen Rode Lijstsoorten verdwenen uit het gebied, waarvan er in 2007 nog vijf voorkwamen in het gebied.

Zuidkapers en Portugese OorlogsschepenJan van Til
Verslag van een lezing door Martijn de Jonge op dinsdagavond 27 maart 2012.

Download pdf: Gierzwaluw_50-1_juni2012_archief

LID WORDEN? Stuur uw naam en adres naar het Secretariaat.