Archief

Hier volgt een samenvatting van de voornaamste onderdelen van ons Vogelwerkgroep-archief. Daaruit moge blijken dat ons archief, hoezeer specifiek gericht op het vogelleven in de regio Amsterdam, verwant is en nauw aansluit bij de archieven van de Heimans & Thijssestichting.
Eind 2014 is het vogelarchief opgenomen in het Stadsarchief van Amsterdam, in gebouw De Bazel aan de Vijzelstraat 32. Het ligt in depot 4/158 en 152, onder nummer SAA 30733, en is raadpleegbaar. De digitale inventaris, plus inleiding hierop, staat hieronder. Het te raadplegen stuk kan dan aangevraagd worden via info@stadsarchief.amsterdam.nl en kan de volgende dag in de studiezaal aangeleverd worden. Een Stadsarchiefpas is gratis verkrijgbaar bij de balie. De online ontsluiting kan pas plaatsvinden na doornummering van dozen en archiefmappen, zodat daarmee ook online aanvragen kunnen worden gedaan. Een korte inleiding van het Stadsarchief op het archief van de Vogelwerkgroep Amsterdam staat onder deze link.

De collectie kent:

I. Een vogelwaarnemingen en vogelsoorten archief, m.b.t. waargenomen vogelsoorten in onze regio sedert +1800-heden
Ook oudere gegevens, bijv. met betrekking tot reigers en ooievaars in en om Amsterdam zijn verzameld. Daarnaast is er een register van ringvondsten van geringde vogels in onze regio.

II. Een historisch archief m.b.t. natuurgebieden in en om Amsterdam
Zo is er een uitgebreid en zeer volledig archief m.b.t. vogels in het Amsterdamse Bos, sedert de aanleg ervan (het archief Van Drooge). Daarnaast zijn er afzonderlijke archieven m.b.t. het Vondelpark, en alle andere Amsterdamse parken en begraafplaatsen. Ook zijn er oudere gebiedsgegevens m.b.t het Westelijk Havengebied (het archief Walters), de Oosterbegraafplaats (het archief van D. Piet) en bijv. de Botshol. Het oudste gebied, waarover archivalia zijn verzameld betreft het Reigerbos van Gijsbrecht van Aemstel (+1300-1420 bij Ouderkerk aan de Amstel).

III. Een personen-archief m.b.t. Amsterdamse vogelaars en ornithologen.
Het gaat hier om zulke illustere voorgangers van de veldornithologie als Cornelis Nozeman, C.J. Temminck, Jac. P. Thijsse, A.E.H. Swaen; navolgelingen van Thijsse als P.L. Steenhuizen, D. Piet, C.A. van Ee, K.H. Voous, R.J. Benthem, H. van der Lee, en de na-oorlogse ‘vijftigers’ als J. Walters, P.W. Brander, J. Sluiters, H.J. Overmaat, J.H.U. van Drooge, A.N. Swart, en J. Frieswijk. Van een aantal van deze personen zijn volledige vogeldagboeken verzameld: o.m. van Piet, Swart, Overmaat, Brander, Van Drooge.

IV. Nog in opbouw is een foto-archief m.b.t. vogels en vogelgebieden in en om Amsterdam.
Daarnaast is er een video-collectie van historische opnamen van het Amsterdamse vogelleven.

V. Het bestuurs- en secretariaatsarchief van de verschillende Amsterdamse vogelwerkgroepen sedert 1933:
het Centraal Bureau voor Vogelwaarneming uitgaande van de Ned. Natuurhistorische Vereniging afd. Amsterdam (1933-1937), Het Centraal Instituut voor Floristisch en Faunistisch Onderzoek van Groot-Amsterdam (1937-1950), de Ornithologische Studiekring (1946-1950), een samenwerkingsverband van de Werkgroep Vogels van de N.N.V. afd. Amsterdam en het vogelkader van de N.J.N. Amsterdam, de Vogelstudiegroep Amsterdamse Bos, later KNNV Vogelwerkgroep Amsterdam en de huidige Vogelwerkgroep Amsterdam.

VI. Tenslotte is er een kleine collectie boeken m.b.t. vogels en natuurgebieden in de regio Amsterdam
(o.m. van Thijsse, Tolman, Sluiters, Frieswijk, Melchers, Constandse e.a.), plus de eigen tijdschrift-publicaties van de diverse Vogelwerkgroepen.

Inleiding op het Archief van de Vogelwerkgroep Amsterdam

Inventaris Archiefstukken 1933-2014 Vogelwerkgroep Amsterdam