Bijzondere uitgaven

Hieronder worden de speciale uitgaven van De Gierzwaluw genoemd die in de loop der jaren zijn uitgegeven.

Omdat ze op papier niet meer verkrijgbaar zijn, staat onder elke uitgave een link om het exemplaar te downloaden.

 

AMSTERDAMSE VOGELLIJSTcover Avifaunistische Lijst 2015

Avifaunistische lijst, geschreven door Frank van Groen, redactie Roely Bos, opmaak Robert Heemskerk

uitgegeven als nummer 1, februari 2016, jaargang 54, van De Gierzwaluw

Een actueel en toegankelijk overzicht van het voorkomen van zeldzame vogelsoorten in de regio Amsterdam.
Bijgewerkt tot en met 31 december 2015.

Download hier.

 

 

BESCHERMINGSSPECIAL

redactie Ellen de Bruin, opmaak Robert Heemskerk

onderdeel van De Gierzwaluw jg. 48 (4), maart 2011

Artikelen:

  • Amsterdamse gedragscode Flora- en faunawet Geert Timmermans
  • Vogels beschermen, ook in de stad Jip Louwe Kooijmans
  • Reddingsactie jonge Kauwen in Nieuw-West Frank Warendorf
  • Jelle Harder en de IJsvogel Jan van Til
  • Jacht of schadebestrijding? De regels in Noord-Holland Ellen de Bruin
  • Weidevogels beschermen – hoe doe je dat? Mark Kuiper
  • Geen weg door Groenzone Westerpark Ria Hoogendijk
  • 2011: Jaar van de Boerenzwaluw Ellen de Bruin

Download hier.

 

PARK FRANKENDAEL VOGELPARK

redactie: Ellen de Bruin, opmaak: Robert Heemskerk

De Gierzwaluw jg. 47 (1), juni 2009

Deze speciale editie van De Gierzwaluw werd uitgegeven ter gelegenheid van de tweede Amsterdamse Stadsvogeldag, welke plaatsvond op zondag 31 mei 2009 in Park Frankendael.

Het nummer opent met een inleiding door de voorzitter van de Vogelwerkgroep Amsterdam. Daarna neemt het u mee terug in de tijd, met een artikel uit 1923 over de Blauwe Reigers in Frankendael, afkomstig uit De Levende Natuur. En al weer vijftien jaar geleden werd in De Gierzwaluw een artikel over de broedvogels van Frankendael in (meer dan) honderd jaar gepubliceerd. Dit artikel is opnieuw in dit nummer opgenomen. Hierna worden de broedvogels vanaf 2003 beschreven. Last but not least een anekdotisch verhaal over broedende Ooievaars in Frankendael.

Download hier.

 

VOGELEN IN AMSTERDAM

redactie: Ellen de Bruin, Jip Louwe Kooijmans en Geert Timmermans; opmaak: Robert Heemskerk

De Gierzwaluw jg. 43 (3), december 2005

Vogelen in Amsterdam is een gids voor iedere Amsterdammer, van beginnende leek tot doorgewinterde vogelaar en bevat een dertigtal beschrijvingen van gebieden en de vogels die er voorkomen: van Diemerpark tot Waterland en van Amsterdamse Bos tot IJmeer, maar ook minder voor de handliggende gebieden zoals Schiphol, het Westelijk havengebied en de Amsterdamse binnenstad.
Per gebied wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven aan de hand van een vaste opbouw: landschap en ligging, bereikbaarheid en toegankelijkheid, soorten en seizoenen en bijzonderheden en bedreigingen.

Download hier.

 

1KJ GROTE MEEUWEN IN AMSTERDAM

door Ruud Altenburg en Mars Muusse

De Gierzwaluw jg. 42 (2), september 2004

Deze ‘meeuwenspecial’ behandelt de herkenning van eerste kalenderjaar grote meeuwen: Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Geelpootmeeuw en Pontische Meeuw.

Het artikel is geschreven voor vogelaars die geïnteresseerd zijn in de herkenning van deze soorten maar hier nooit aan begonnen zijn vanwege de vermeende complexiteit. Aan de hand van uitgebreide beschrijvingen, kleurenfoto’s en tekeningen hebben we getracht duidelijk te maken dat de meeste 1kj vogels zonder problemen te herkennen zijn.

Naast de herkenning wordt ook aandacht besteed aan het voorkomen van de vier soorten in Amsterdam en worden locaties beschreven waar veel meeuwen te zien zijn.

Een download van deze special is beschikbaar. De papieren versie is uitverkocht.

 

BROEDVOGELS VAN HET OOSTERPARK IN DE 20e EEUW

door Jip Louwe Kooijmans

De Gierzwaluw jg. 41 (1), juni 2003

In deze ‘Oosterparkspecial’ beschrijft Jip Louwe Kooijmans de ontwikkelingen op broedvogelgebied van het Oosterpark in de 20e eeuw aan de hand van inventarisaties, soortenlijsten, dagboekaantekeningen van vogelaars en tal van artikelen die sinds 1895 over het park zijn verschenen.
Op een prettig leesbare manier geeft Jip de feiten weer, gebaseerd op historisch materiaal uit het archief van de Vogelwerkgroep Amsterdam. In het eerste deel beschrijft hij de veranderingen van het park door de gehele eeuw heen. Met behulp van diverse citaten vertelt Jip over de roeken- en reigerkolonies, die er ooit huisden. Het verschijnen dan wel verdwijnen van een soort als broedvogel wordt steeds in verband gebracht met de wijzigingen in het park en de omgeving.

Het tweede deel behandelt per soort of soortgroep de specifieke broedgegevens. Het boekje besluit met enkele gegevens uit de 21e eeuw. In het naschrift volgen enkele aanbevelingen voor het groenbeheer van het park.
Achterin bevindt zich een checklist “Vogels van het Oosterpark”.

Correcties Oosterparkspecial

Download hier.

 

AMSTERDAMSE VOGELHISTORIE – Nieuwe vogelsoorten door de eeuwen heen 1285-1999

samengesteld door Ruud Vlek; redactie Ellen de Bruin & Guus van Duin

De Gierzwaluw jg. 38 (1), december 2000

In deze eeuwuitgave over de vogelstand van Amsterdam en omstreken wordt een overzicht geboden van de vogelstand in en om Amsterdam, zoals die zich in de loop van zeven eeuwen ontwikkeld heeft. Nagegaan is wanneer vogelsoorten zich voor het eerst in of bij de stad hebben gevestigd – hetzij als incidentele gast, hetzij als blijvende aanwinst -, welke daarvan tot broeden kwamen, en welke in de loop der jaren weer verdwenen zijn.
Anders dan gebruikelijk is in regionale en stedelijke avifauna’s worden de behandelde vogelsoorten beschreven in de historische volgorde, waarin ze zich in de loop der tijd hebben aangediend. Daarbij worden nieuwe of nog weinig bekende gegevens gepresenteerd over vroeger en meer recent hier voorkomende vogelsoorten met de daarover beschikbare documentatie.
‘Amsterdamse vogelhistorie’ biedt daarnaast een overzicht van de voornaamste vogelwaarnemers die de diverse vogelsoorten in Groot-Amsterdam hebben ontdekt en gedocumenteerd.
De vele historische gegevens en bijzondere illustraties zijn geput uit allerlei bronnen, waaronder het eigen historisch archief van de Vogelwerkgroep, diverse gemeentelijke en natuurhistorische instellingen, alsook dagboeken en fotocollecties van Amsterdamse vogelwaarnemers.

Correcties Eeuwnummer

Download hier.

 

JUBILEUMUITGAVE

redactie: Ellen de Bruin en Jan-Hendrik van Oers

De Gierzwaluw, jg. 36 (4), 1998

In 1998 vierde de VWGA een jubileumfeest: de Vogelwerkgroep bestond 40 jaar, begonnen bij de KNNV, en 10 jaar als zelfstandige vereniging. Ter ere hiervan verscheen een speciale jubileumuitgave van De Gierzwaluw.
In 84 pagina’s worden een aantal gebieden in de Amsterdamse regio beschreven vanuit een vogelhistorisch perspectief. Zo staan er artikelen in over 120 jaar vogels kijken in het Vondelpark, onderzoek naar broedvogels en wintergasten van de Noordkant van het Amsterdamse Bos, 16 jaar inventarisatie van de westelijke Lange Bretten bij Halfweg, de huidige stand van zaken van broedvogels van Polder IJdoorn en over de toename van roofvogels in de Amsterdamse regio. Daarnaast vindt een nostalgische terugblik op de Diemerzeedijk plaats en besluit het nummer met een historisch artikel (uit 1943) over een op een dak aan de Plantage Middenlaan broedende Zilvermeeuw.

Download hier.

 

HET VOGELRARITEITENKABINET VAN AMSTERDAM – Revisie en aanvullingen op de CHECKLIST VAN DE VOGELS VAN ‘GROOT-AMSTERDAM’

redactie: Ruud Vlek, Frank Visbeen, René van Rossum

De Gierzwaluw, jg. 33 (3), 1995

In dit nummer wordt een overzicht gegeven van alle vogelsoorten die zijn vastgesteld in de regio Amsterdam. De bedoeling hiervan was te werken naar een officiële regionale vogellijst, die qua statusaanduidingen, fenologische en seizoenpresentie-gegevens de toets der kritiek kan doorstaan en up-to-date is. Het resultaat volgde in 2000 (zie eeuwnummer).

Download hier.