Privacyreglement

Privacyverklaring (AVG)

De Vogelwerkgroep Amsterdam (VWGA) respecteert jouw persoonlijke levenssfeer. Jouw persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die van kracht is sinds 25 mei 2018. In deze Privacyverklaring leggen we uit, waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Verzameling en verwerking persoonsgegevens

De VWGA verzamelt en verwerkt als vrijwilligersorganisatie verschillende soorten persoonsgegevens van haar leden. Die gegevens zijn nodig voor het voeren van de leden- en financiële administratie en voor het kunnen organiseren van de activiteiten van onze vereniging.
Via het secretariaatsadres geef je een aantal gegevens door, als je je aanmeldt als lid. Dat doe je ook als je je opgeeft voor een activiteit via een e-mail naar de organisator, bijvoorbeeld als je met een vogelexcursie of –reis mee wilt, of mee wilt doen aan een cursus.
Wij verzamelen en bewaren de volgende categorieën persoonsgegevens
Personalia: naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres. We vragen je om je geboortedatum, maar alleen als je bij aanmelden tussen 12 en 16 jaar oud bent: je bent dan jeugdlid. Op de dag dat je 16 jaar wordt, wordt je geboortedatum uit de ledenadministratie verwijderd: we hebben die dan niet meer nodig.
Ook je bankrekeningnummer is bij onze vereniging bekend, omdat je contributie betaalt.
De VWGA heeft deze persoonsgegevens nodig voor de volgende doelen:
– Het voeren van de leden- en financiële administratie
– Om te voldoen aan de statuten (onderscheid jeugd- en gewone leden)
– Om haar leden te informeren over activiteiten

Alle communicatiekanalen die de VWGA gebruikt, vallen onder deze Privacyverklaring (AVG). Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je er vooraf toestemming voor hebt gegeven dat wij dit mogen doen.
Bewaartermijnen / recht om vergeten te worden
De VWGA bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het voeren van de leden- en financiële administratie en voor het kunnen organiseren van de activiteiten van onze vereniging. Als wij je gegevens niet meer nodig hebben, worden deze verwijderd uit onze administratie/systemen. Ook leden die activiteiten (zoals cursussen en excursies) organiseren, vragen wij de gegevens die daarvoor zijn verzameld na afloop van die activiteit, als zij deze gegevens niet meer nodig hebben, te verwijderen uit hun administratie of systemen. Voorbeeld: een groepje e-mailadressen, na afloop en financiële afhandeling van een excursie.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan andere partijen zonder jouw voorafgaande toestemming. Voorbeeld: iemand vraagt om het e-mailadres of telefoonnummer van een VWGA-lid. Wij geven dit NIET door, maar sturen het verzoek door aan het betreffende lid.

De VWGA, haar website en andere websites

De website van de VWGA plaatst geen ‘cookies’, de kleine bestandjes die zoekgedrag van bezoekers registreren. Enige uitzondering betreft het aantal bezoekers van de website: dit wordt automatisch (en anoniem) bijgehouden.
Op onze website tref je een aantal links aan naar andere websites. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op die andere websites. De VWGA is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met jouw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt of waarnaar naar wordt doorverwezen.

Beveiliging

Jouw persoonsgegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat je persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door onbevoegden worden ingezien.

Recht op inzage

Als je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, dan kun je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie over de VWGA via e-mail, telefoon of post, tenzij deze informatie noodzakelijk is voor het voeren van de leden- en financiële administratie en voor het kunnen organiseren van de activiteiten van onze vereniging.
Zo’n verzoek kun je indienen door een e-mail te sturen aan:
secretariaat@vogelsamsterdam.nl
We zullen ons best doen om je verzoek binnen twee weken te beantwoorden.

Autoriteit persoonsgegevens

Heb je een klacht over de manier waarop de VWGA met jouw persoonsgegevens omgaat? Dan heb je het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wil je na het lezen van onze Privacyverklaring meer informatie, of heb je nog vragen en/of opmerkingen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.
VWGA t.a.v. secretariaat:
secretariaat@vogelsamsterdam.nl

Privacyfunctionarissen

De penningmeester en secretaris van de VWGA zijn de privacyfunctionarissen, zij zijn bevoegd te beschikken over de leden- en financiële administratie en beheren deze.

Wijzigingen Privacyverklaring

De VWGA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren je, dit reglement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vind je altijd op www.vogelsamsterdam.nl Deze pagina is voor het laatst opgemaakt maart 2019.