Doelstellingen en statuten

De doelstellingen van de Vogelwerkgroep Amsterdam, zoals ze in de statuten staan omschreven:

1. De vereniging heeft ten doel:

a. het verbreiden van kennis van de ornithologie in het bijzonder en van de natuurlijke historie in het algemeen en het aankweken van liefde tot de natuur, in de eerste plaats onder haar leden, doch ook buiten de vereniging;

b. het steunen of ondersteunen, van acties, die kunnen leiden tot het oplossen van natuurhistorische vraagstukken;

c. het tegengaan van ontwikkelingen en gebeurtenissen die een bedreiging voor vogels vormen, het voorkomen en waar nodig opheffen van voor vogels gevaarlijke situaties alsmede het geven van adviezen en het organiseren van activiteiten om de vogelstand en het welbevinden van vogels te bevorderen;

d. het samenwerken met andere personen en lichamen, die gelijk of aanverwant doel nastreven, ook buiten Nederland;

e. al hetgeen met een en ander in de ruimste zin verband houdt.

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. het bevorderen van de belangstelling voor de in het wild levende vogels door middel van studie en onderzoek;

b. het houden van excursies en het organiseren van stadsvogeldagen en vrijwilligersacties;

c. het houden van ledenvergaderingen en contactavonden met voordrachten, bijdragen en demonstraties;

d. het uitgeven van een mededelingenblad;

e. het leggen van contacten met andere vogelwerkgroepen;

f. het informeren van organisaties en anderen over resultaten van eigen onderzoek;

g. het overleggen met en het geven van advies aan instanties en personen over maai-, kap-, onderhouds- en bouwwerkzaamheden en andere voor vogels bedreigende situaties, zo nodig gevolgd door het instellen van bezwaar en beroep of civielrechtelijke procedures;

h. alle verder geoorloofde middelen welke bevorderlijk zijn voor het bereiken van het doel van de vogelwerkgroep.