Bescherming

Over de Commissie Bescherming

Sinds juni 2005 heeft de VWGA een Commissie Bescherming. De Commissie kent op dit moment vier leden: Teun van Dijk, Rinus Nieuwstad, Zimbo Boudewijns en Ewout Huibers. Ewout is tevens coördinator van deze commissie. In de commissie heeft altijd een bestuurslid als ‘linking pin’ met het bestuur zitting. Dit is op dit moment Teun van Dijk. De doelstelling, taken en werkwijze van de commissie zijn vastgelegd in een document “Uitgangspunten en werkwijze” (concept 15-12-2006). De doelstelling van de commissie is de bescherming van vogels en hun leefgebied binnen het werkgebied van de VWGA. Specifiek voor het gebied Waterland zoeken we nog een commissielid.

Een belangrijke functie is de meldpunt- en vraagbaakfunctie. Meldingen over bedreigingen van vogels komen meestal binnen bij de coördinator via de website. Ook Vogelbescherming Nederland verwijst veel melders naar de commissie door. De coördinator beoordeelt of de commissie in actie moet komen. Soms is een andere instantie meer aangewezen (Dierenambulance, Bomenstichting etc). De laatste jaren komen steeds meer hulpvragen binnen van bewoners die hun leefomgeving aantrekkelijker voor vogels willen maken. Deze vragen worden ook behandeld. Een andere belangrijke functie van de Commissie Bescherming is het schrijven van stukken voor het bestuur, zoals inspraakreacties en zienswijzen, en het schrijven van artikelen voor de Gierzwaluw. De commissie belegt geen commissievergaderingen, het nodige overleg vindt voornamelijk via e-mail plaats.

Doelstelling
Bescherming van vogels en hun leefgebied binnen het werkgebied van de VWGA.

Algemene Informatie
De commissie kan helpen als er sprake is van bedreiging van vogels of van hun leefgebied. De commissie kan benaderd worden via e-mailadres: bescherming@vogelsamsterdam.nl

Voorbeelden van activiteiten

  • Sloop van een flatgebouw in Nieuw-West uitgesteld in verband met kauwennesten in schoorstenen.
  • Bemoeienissen met het voorkomen van raamslachtoffers (diverse locaties).
  • Steigerplanken Oostelijke Handelskade laten weghalen in verband met bereikbaarheid gierzwaluwnesten.
  • Overleg met woningbouwverenigingen en de dienst RO naar aanleiding van overtredingen van de Flora- en faunawet.
  • Zienswijze op Windvisie Gemeente Amsterdam (2012).
  • Bezwaar tegen een roofvogelshow in het Amsterdamse Bos (2012).
  • Beroep tegen bestemmingsplan Kenniskwartier Noord.
  • Zienswijze op uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord.

Voor het geval directe hulp voor een vogel noodzakelijk is:
Dierenambulance
Telefoon: 020-6262121 (ook meldpunt voor botulisme)
www.dierenambulance-amsterdam.nl

Vogelasiel De Toevlucht
Bijlmerweide 1
1103 RR Amsterdam
Telefoon: 020-6001144
www.toevlucht.nl

Bij verstoringen van vogels 

Wetlandwacht voor Vogelbescherming Nederland
Van Durgerdam tot aan Muiden
Henk Smit
E-mail: henk.smit117@gmail.com

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Wanneer u ziet dat in Amsterdam of omgeving nesten of rustplaatsen van vogels worden verstoord kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord in Hoorn (OD NHN). De OD NHN is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar via telefoonnummer 088-10 21 300. E-mail: postbus@odnhn.nl.
www.odnhn.nl

Let op:
In sommige gevallen is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bevoegd om op te treden bij verstoring van nesten of rustplaatsen van vogels. Dan moet het gaan om handelingen ter plaatse van hoofdwegen, hoofdvaarwegen, hoofdspoorwegen, hoogspanningsverbindingen, primaire waterkeringen, het landelijke gastransportnet of Schiphol. De meldkamer van de NVWA is telefonisch 24 uur per dag bereikbaar: 0900-03 88 (dit informatienummer kost € 0.20 per gesprek, plus de gebruikelijke belkosten).
Zie www.nvwa.nl.

Mishandeling van vogels en illegale handel in vogels
Meld dierenleed via 144 red een dier.
Wanneer u 144 belt, krijgt u de politie aan de lijn. Afhankelijk van de melding kan de politie besluiten de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming in te schakelen.
www.dierenbescherming.nl/inspectiedienst

Vogels en de wet
Vraagbaak van Vogelbescherming Nederland
www.vogelsendewet.nl

 


Jaarverslag over 2020

Commissie bescherming, coördinatie Frank Warendorf

De commissie bescherming is in 2005 opgericht. In 2020 bestond de commissie uit Frank Warendorf, Rinus Nieuwstad en Teun van Dijk. In verband met corona is dit jaar meestal op afstand advies gegeven. Vermeldenswaard is het volgende.

In de Gierzwaluw van maart verscheen een artikel van Frank Warendorf over op daken broedende eenden. Dit naar aanleiding van een onderzoek dat studenten van de Aeres Hogeschool in Almere op ons voorstel hadden verricht. Centraal stond de vraag hoe eendenpullen veilig van het dak af kunnen komen.

In april werden we benaderd over de renovatie van de tuin van een complex aan de Realengracht en Vierwindenstraat, waarbij alle planten en struiken zouden worden weggehaald. De werkzaamheden zijn stilgelegd. De woningbouwvereniging heeft een adviesbureau ingeschakeld en met zes bewoners een rondgang door de tuin gemaakt. Wij hebben de bewoners telefonisch advies gegeven.

In mei dreigde een kauwennest in de Uiterwaardenstraat te worden verstoord door schilderswerkzaamheden. Afgesproken was dat de steigers vijf meter van het nest zouden worden geplaatst. Het nest werd verlaten. De steigers stonden op twee meter afstand.

Een vraag van een bewoner kwam in mei via Vogelbescherming Nederland binnen. De bewoner vroeg hulp bij het schrijven van een projectplan om het Zeeburgereiland meer vogelvriendelijk te maken. Dit naar aanleiding van een brief van de gemeente over beschikbare fondsen voor vergroening. Wij hebben per e-mail tips gegeven.

In juni werden we benaderd in verband met bomenkap in het broedseizoen door de gemeente Edam-Volendam in Zuideinde. De Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord is door de bewoners ingeschakeld.

In november werden we benaderd in verband met zorgen over mogelijke verwijdering van een grote klimop in het blok Korte Marnixkade / Korte Marnixstraat. Bij navraag bleek dat de klimop alleen zou worden gesnoeid.

In december hebben we samen met Mark Kuiper van Natuurbeleven B.V. de inbreng geformuleerd ten aanzien van de mogelijke plaatsing van windmolens in de Holendrechter polder.

In december is samen met stadsvogeladviseur Hanna Hirsch input geleverd voor een factsheet van Vogelbescherming Nederland over het voorkomen van raamslachtoffers.
Het factsheet is in januari 2021 verschenen: www.vogelbescherming.nl.