Veldwerk

Weidevogels tellen in Waterland-Oost

Eind 2010 is de Commissie Veldwerk opgericht, met als doel zich op een structurele wijze te gaan bezighouden met vogeltellingen binnen het werkgebied van de Vogelwerkgroep Amsterdam. De coördinerende taken zijn momenteel verdeeld over vijf personen, zodat duidelijk is wie het aanspreekpunt is voor welk onderdeel van het veldwerk. Waar mogelijk wordt uiteraard samengewerkt met Sovon Vogelonderzoek Nederland.

Bij deze roepen we iedereen op relevante waarnemingen of inspanningen op vogelgebied in onze regio aan de desbetreffende coördinatoren te melden. Bekende waarnemers zullen uiteraard door de coördinatoren benaderd worden. Periodiek zal verslag worden gedaan van de resultaten van delen van het veldwerk in ons kwartaalblad De Gierzwaluw.

Hieronder de namen van de coördinatoren met taakgebied en e-mailadres.

  • Ellen de Bruin; MUS (Meetnet Urbane Soorten)
  • Frank van Groen; kolonievogels en broedvogelinventarisaties
  • Vacature; watervogeltellingen, midwintertelling
  • Teun van Dijk; schaarse en bijzondere broedvogels (roofvogels, uilen, Krooneend, IJsvogel etc.).
  • Jan Jongejans; IJsvogels

We hopen op veel interessante waarnemingen en meldingen.