Veldwerk

Weidevogels tellen in Waterland-Oost

Eind 2010 is de Commissie Veldwerk opgericht, met als doel zich op een structurele wijze te gaan bezighouden met vogeltellingen binnen het werkgebied van de Vogelwerkgroep Amsterdam. De coördinerende taken zijn momenteel verdeeld over vijf personen, zodat duidelijk is wie het aanspreekpunt is voor welk onderdeel van het veldwerk. Waar mogelijk wordt uiteraard samengewerkt met Sovon Vogelonderzoek Nederland.

Bij deze roepen we iedereen op relevante waarnemingen of inspanningen op vogelgebied in onze regio aan de desbetreffende coördinatoren te melden. Bekende waarnemers zullen uiteraard door de coördinatoren benaderd worden. Periodiek zal verslag worden gedaan van de resultaten van delen van het veldwerk in ons kwartaalblad De Gierzwaluw.

Hieronder de namen van de coördinatoren met taakgebied en e-mailadres.

 • Ellen de Bruin; MUS (Meetnet Urbane Soorten)
 • Frank van Groen; kolonievogels en broedvogelinventarisaties
 • Vacature; watervogeltellingen, midwintertelling
 • Teun van Dijk; schaarse en bijzondere broedvogels (roofvogels, uilen, Krooneend, IJsvogel etc.).
 • Jan Jongejans; IJsvogels

We hopen op veel interessante waarnemingen en meldingen.

Jaarverslag over 2020

Veldwerk – Frank van Groen

In 2020 werden, voor zover bekend, binnen het werkgebied van de VWGA onderstaande gebieden geïnventariseerd op broedvogels.

 • Hortus & Wertheimpark door Manuel Segond von Bachet en Jan Timmer.
 • Rembrandtpark en Brettenzone door Teun van Dijk.
 • Westelijke Havengebied, door Teun van Dijk en Martin Melchers.
 • Varkensland door René Vos.
 • Diemerbos, coördinatie Frank van Groen.
 • Diemerpark, gecoördineerd door Rob Baars en Edial Dekker.
 • Amsterdamse Bos Midden, coördinatie Abe van ’t Wout.
 • Amsterdamse Bos Balkan, coördinatie Abe van ’t Wout.
 • Park Frankendael door Pieter van der Linden.

* In de regio Amsterdam werden door diverse leden kolonievogels geteld, onder meer van Blauwe reiger, Kwak, Lepelaar, Kokmeeuw, Kleine mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Visdief, Huiszwaluw en Roek.

*Jan Jongejans en Rob van Leeuwen verzamelden de gegevens van broedgevallen van IJsvogels in de Amsterdamse regio.

*In en rond Amsterdam werden in het kader van de watervogelprojecten van Sovon in de wintermaanden ganzen en zwanen geteld door diverse vogelwerkgroepleden. Aanvullend werden midden januari tal van telgebieden voor de midwintertelling bekeken op overwinterende watervogels.

*In het kader van MUS (Meetnet Urbane Soorten) werden in diverse postcodegebieden binnen Groot Amsterdam op een 10-tal punten vogels geteld.

*Zowel op de telposten Vijfhoek als Diemerpark werden trekvogels geteld. De resultaten van de tellingen worden soms op AVN geplaatst en zijn te vinden op www.trektellen.nl.

*Diverse vogelwerkgroepleden deden mee aan landelijke slaapplaatstellingen van Aalscholver, Grote Zilverreiger, Wulp, Grutto, Reuzenstern en ganzen.

*De leden van de Commissie Veldwerk hielden zich onder meer bezig met het stimuleren van broedvogeltellingen, de coördinatie van tellingen van kolonievogels en het verzamelen van broedgevallen van zeldzame soorten en roofvogels in onze regio.

*Diverse vogelwerkgroepleden lazen (kleur)ringen en halsbanden af van vogels als Ooievaar, Lepelaar, Grauwe Gans, Kolgans, Nijlgans, Wilde Eend, Meerkoet, Grutto, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw en Kleine Mantelmeeuw en droegen daarmee hun steentje bij aan de kennis over deze soorten.