Bestuur

De Vogelwerkgroep Amsterdam is een vereniging die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en statuten  heeft.

Het bestuur van de VWGA bestaat momenteel uit een voorzitter, Marc Menon, een secretaris, Marion de Groot, een penningmeester, KeesJan van Bergeijk, en twee algemene bestuursleden,  Teun van Dijk en Luella van Turnhout. Er zijn vacatures voor secretaris en penningmeester, en er is plaats voor nog een algemeen bestuurslid.

 

Algemeen bestuurslid

Vogelwerkgroep Amsterdam

Het algemeen bestuurslid vormt onderdeel van het bestuur van de Vogelwerkgroep. Dit bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven personen, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. De overige bestuursleden zijn algemeen bestuurslid. Bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering voor een periode van drie (3) jaar benoemd. Na deze periode is een bestuurslid herverkiesbaar voor verdere vervolgperiodes van telkens drie (3) jaar.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Voor bepaalde besluiten heeft het de goedkeuring van de algemene ledenvergadering nodig. Deze besluiten staan opgesomd in de statuten. Voor meer informatie over de statuten en de doelstellingen van de Vereniging, zie https://www.vogelsamsterdam.nl/wat-doet-de-vogelwerkgroep-amsterdam/doelstellingen/). Het bestuur vergadert 6-8 maal per jaar.

Het bestuur draagt als geheel de verantwoordelijkheid voor:

 • het bewaken van de statutaire doelstellingen en kerntaken van de vereniging
 • het ontwikkelen en vaststellen van het inhoudelijk, organisatorisch, financieel en extern beleid van de vereniging
 • het bewaken van de uitvoering op deze beleidsterreinen
 • het aansturen van de organisatie en het faciliteren en coördineren van activiteiten van de vereniging, luisterend naar en in samenspraak met de leden
 • het uitdragen van de naam van de vereniging naar derden
 • (externe) vertegenwoordiging van de vereniging waar nodig
 • het organiseren van de jaarlijkse algemene ledenvergadering

Specifieke verantwoordelijkheden van een algemeen bestuurslid (kunnen) omvatten:

 • draagt zorg voor de communicatie tussen van één (of meerdere) commissies van de vereniging (Bescherming, Jeugd, Excursies, Veldwerk, Lezingen, Communicatie) en het bestuur
 • structurele afvaardiging van de vereniging naar één of meer externe instellingen en organisaties
 • initieert en draagt zorg voor de organisatie en/of coördinatie van aanvullende activiteiten van de vereniging (deelinventarisaties, veldwerk in specifieke gebieden, cursussen)
 • levert een bijdrage aan publiciteit/PR
 • is aanspreekpunt en ‘trekker’ voor allerlei ad hoc -zaken die spelen
 • levert hand- en spandiensten voor de jaarlijkse nieuwjaarsborrel, algemene ledenvergadering, lezingen en andere activiteiten van de vereniging

Agendapunten voor bestuursvergaderingen kunnen gemaild worden aan de secretaris van de vereniging: secretariaat@vogelsamsterdam.nl