09. Polder IJdoorn

In 2014 werd Polder IJdoorn door eigenaar Natuurmonumenten heringericht, met als doel het beheer te kunnen optimaliseren voor weidevogels. Tegelijk met de herinrichting werd ook een kijkpunt aangelegd bij het vogelrijke plas-drasgebied, een lang gekoesterde wens van de vogelwerkgroep. Polder IJdoorn is een vogelreservaat. Het gebied is alleen te bekijken vanaf het vogelkijkpunt en de Durgerdammer- en Uitdammerdijk.

Polder IJdoorn ligt geheel buiten de voormalige Zuiderzeedijk en is waarschijnlijk omstreeks 1400 bekaad. Tijdens een storm in 1825 werd een groot deel van Polder IJdoorn weggespoeld. De huidige polder bestaat uit twee delen. De grote polder (49 ha) wordt gedomineerd door vochtige graslandpercelen en sloten. De kleine polder (15 ha) bestaat uit een permanent plas-drasgebied. Naast de kleine polder liggen buitendijks het meertje IJwind, een stukje moerasbos en enkele ruige tot bloemrijke rietlanden.

In de grote polder komen weidevogels als Grutto, Kievit en Graspieper tot broeden. Met het verhogen van de waterstand en laat maaien wordt geprobeerd het ook meer kwetsbare soorten als Watersnip naar de zin te maken. De grote polder is erg in trek bij ganzen. In de wintermaanden zijn er grote groepen Brandganzen te zien. Ook maken dan Kol- en Grauwe ganzen gebruik van het gebied. In het voorjaar lopen er gezinnen Brandgans en Grauwe Gans rond.

Het plas-dras gebied in de kleine polder trekt een keur van steltlopers en eenden aan, afhankelijk van de waterstand. In de zomermaanden zijn er vaak Lepelaars te vinden. In het moerasbos broedt elk jaar een paartje Buizerd en in de rietlanden huist een paartje Bruine Kiekendief. Het moerasbos wordt gebruikt als slaapplaats door 100 á 200 Aalscholvers en soms zilverreigers. In de zomermaanden wordt er regelmatig een Purperreiger gezien.

In de rietlanden rond de kleine polder broeden moerasvogels als Waterral, Blauwborst, Snor, Sprinkhaanzanger, Rietzanger en Baardman.

april 2015

Frank van Groen

http://waarneming.nl/gebied/view/108900

Brandgans 2012_04_22_90845

Buizerd IMG_6830 Grutto IMG_6845

Kievit 2013_04_08_06359

Bruine Kiekendief 2012_05_04_91298 Bruine Kiekendief 2012_05_04_91324