10. Kinseldam/Hoeckelingsdam

In 2002 werd als natuurcompensatie voor de bouw van de Amsterdamse woonwijk IJburg een zandplaat aangelegd voor de Waterlandse kust. De ruim 1,5 km lange dam werd door vogelaars al snel Kinseldam genoemd, gezien de ligging vlakbij het Kinselmeer en het plasje de Kinsel. Door inklinking is een deel van de dam in de loop der jaren onder water verdwenen. Het gebied is erg aantrekkelijk voor vogels, als broedgebied, als slaapplaats en om er voedsel te zoeken.

Vlak na de aanleg was vrijwel geen begroeiing op de dam aanwezig en de eerste jaren broedden er pioniersoorten als Kluut, Dwergstern, Bontbekplevier, Kleine plevier en Strandplevier. Deze soorten verdwenen toen de dam begroeid raakte. Tegenwoordig zijn er kolonies van Lepelaar, Kokmeeuw, Zwartkopmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Zilvermeeuw en Visdief. Ook broeden er veel ganzen en eenden als bijvoorbeeld Krooneend en Kuifeend.

Tal van watervogels gebruiken de dam en de ondiepe baai tussen de dam en Polder IJdoorn als rustgebied. Zo verblijven er geregeld grote aantallen Aalscholvers , Bergeenden, Smienten, Wintertalingen, Kuifeenden en Kieviten. Ook zijn er kleine aantallen Pijlstaarten, Nonnetjes en Brilduikers te zien. Op doortrek doen tal van steltlopers het gebied aan.

In de nazomer slapen enkele Reuzensterns op de dam. Verder is een groot deel van het jaar een wulpenslaapplaats aanwezig en in de wintermaanden slapen er duizenden Kol- en Brandganzen. Af en toe zijn er bijzondere gasten. Zo verbleven er vijf Europese Flamingo’s in de eerste maanden van 2015.

maart 2015

Frank van Groen

http://waarneming.nl/gebied/view/108896

Zwartkopmeeuw 2010_07_06_40511

Zwartkopmeeuw

Zwartkopmeeuwen 2010_07_06_40464

Zwartkopmeeuwen op de Kinseldam

flamingo en reuzenstern 2011_09_15_71662 Reuzenstern 2011_09_15_71511 ReuzensternA 2011_09_15_71575