Verslagje van de Brettenexcursie van 4 juni 2016

Grutto IMG_924314 leden met fiets stonden zaterdag 4 juni om 8.00 uur aan de noordoost kant van de Sloterplas.
Excursieleider was Teun van Dijk en we hebben de Brettenzone uitgebreid bekeken en beluisterd en zijn daarna nog doorgefietst naar de Kluut, Spaarnwoude en het Landje van Gruijters.

Op deze zonovergoten dag, bij een temperatuur tot 23 gr. C. en een zwakke nno wind zagen we zo’n 80 soorten vogels.

Foto’s van Roely Bos zijn te bekijken op Flickr

De vogellijst:

Fuut
Merel
Dodaars
Zanglijster
Blauwereiger
Koolmees
Lepelaar
Pimpelmees
Aalscholver
Baardmannetje
Roerdomp
Tuinfluiter
Ooievaar
Kleine karekiet
Knobbelzwaan
Rietzanger
Grauwe gans
Bosrietzanger
Nijlgans
Sprinkhaanzanger
Grote Canadese gans
Spotvogel
Bergeend
Grasmus
Wilde eend
Tjiftjaf
Krakeend
Fitis
Slobeend
Spreeuw
Wintertaling
Huismus
Kuifeend
Ringmus
Tafeleend
Zwarte kraai
Buizerd
Kauw
Bruine kiekendief
Ekster
Torenvalk
Vlaamse gaai
Sperwer
Vink
Fazant
Groenling
Waterral
Kneu
Meerkoet Putter
Kievit
Rietgors
Kleine plevier
Scholekster
Grutto
Tureluur
Kluut
Veldleeuwerik
Houtduif
Turkse Tortel
Grote bonte specht
Halsbandparkiet
IJsvogel
Visdiefje
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Zilvermeeuw
Kleine mantelmeeuw’
Witte kwikstaart
Gele kwikstaart
Boerenzwaluw
Oeverzwaluw
Huiszwaluw
Gierzwaluw
Winterkoning
Nachtegaal
Blauwborst
Roodborst
Heggenmus
(Slechtvalk)

Dit bericht is geplaatst in excursies | verslagen. Bookmark de permalink.