Verslag van de Friesland-excursie van 18 februari 2017

Met vijf auto’s vertrokken we zaterdag 18 februari naar de ganzen in Friesland.
Mark Kuiper (gids) voorop en met een door Edith aangemaakt groepswhapsapp om elkaar te kunnen berichten over de vogels onderweg.
Dit keer geen kleine alk maar op de Afsluitdijk was de koffie heerlijk. De eerste vogel die we daar zagen was de stormmeeuw.
Opvallend deze dag was de mist. Goed om de geluiden te oefenen maar niet handig om het IJsselmeer, de Waddenzee en de weilanden af te speuren.
Bij het monument op de Afsluitdijk aan de kant Waddenzee hebben we geen een vogel gezien. Rijdend op de Afsluitdijk zagen we nog wel de grote zaagbek en nonnetje zwemmen in het IJsselmeer zwemmen en natuurlijk meerkoeten.
Ook de plas bij de uitkijkhut was helemaal leeg. Vergeleken met vorig jaar water stond het water heel laag. Onderweg zingende veldleeuweriken, kemphanen, wulpen, goudplevieren.
Pas aan het eind van de middag, zo 16.00 uur trok de mist op en toen waren we net op het mooiste punt van de excursie. Rietgans, toendragans, overvliegende wilde zwanen, pijlstaarten, slobeenden, wintertaling en niet te vergeten meer dan 20.000 brandganzen. Het was een prachtig spektakel toen deze een paar keer de lucht in gingen. Leuk om te zien dat ze zich omdraaien (vaart minderen) bij het dalen.
Met vijf buizerds op een paaltje en een vrouwtje havik namen we afscheid van Friesland.

We hebben 63 soorten gezien:
Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Kolgans
Toendra rietgans
Kleine rietgans
Grauwe gans
Brandgans (25000+)
Bergeend
Wilde eend
Krakeend
Pijlstaart
Slobeend
Smient
Wintertaling
Tafeleend
Topper
Kuifeend
Brilduiker
Grote zaagbek
Middelste zaagbek
Fuut
Dodaars
Aalscholver
Grote zilverreiger
Blauwe reiger
Blauwe kiekendief
Buizerd
Sperwer
Havik
Torenvalk
Waterhoen
Meerkoet
Scholekster
Goudplevier
Kievit
Bonte strandloper
Wulp
Kemphaan
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Zilvermeeuw
Grote mantelmeeuw
Holenduif
Houtduif
Veldleeuwerik
Graspieper
Heggemus
Roodborst
Zanglijster
Kramsvogel
Merel
Winterkoning
Koolmees
Baardman
Ekster
Gaai
Kauw
Zwarte kraai
Roek
Spreeuw
Huismus
Vink
Rietgors

Dit bericht is geplaatst in excursies | verslagen. Bookmark de permalink.