Atlas van de Noord-Hollandse broedvogels

De nieuwe Broedvogelatlas van Noord-Holland is klaar. In december 2010 is het eerste exemplaar aangeboden op de Noord-Hollandse Natuurdag. Vijf jaar van intensieve samenwerking tussen de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland Landschap Noord-Holland heeft geleid tot een kloek boekwerk van 412 pagina’s. De nadruk ligt op het huidige voorkomen van elke broedvogelsoort en de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan sinds 1990, het jaar dat de vorige atlas verscheen. De informatie is helder en beknopt weergegeven. Zowel vogelaars, geïnteresseerde burgers, overheden en terreinbeherende organisaties vinden genoeg van hun gading.

De atlas beschrijft ontwikkelingen en bedreigingen. In het algemeen worden geen keuzes gemaakt. Door een zo objectief mogelijke weergave van zaken als belangen, bedreigingen en ontwikkelingen, wil het boek materiaal verschaffen om lezers zelf die keuzes te laten bepalen. Wel bevat het boek een pleidooi voor het behoud van een zo groot mogelijke biodiversiteit met een veelvormige en rijk geschakeerde vogelbevolking met een bijzondere nadruk op de soorten en combinaties van soorten die typerend zijn voor de provincie Noord-Holland.

De verzamelde gegevens worden op verschillende manieren weergegeven. In de eerste plaats zijn van alle 152 broedvogels verspreidingskaarten gemaakt met een stip in elk kilometerhok waarin de soort is vastgesteld. Gecombineerde veranderingskaarten van ecologische vogelgroepen geven de veranderingen van het aantal soorten van een bepaalde vogelgroep per kilometerhok in de afgelopen 20 jaar aan. Voor alle broedvogelsoorten is een beschrijving gemaakt van voorkomen en veranderingen, vergezeld van een foto en een tekening. Van zeven soorten is een veranderingskaart gemaakt. Deze kaart geven de verandering in de verspreiding weer ten opzichte de periode 1985-1995. Bij de beschrijvingen per soort is vrijwel altijd de presentie weergegeven, dat wil zeggen het percentage van het aantal kilometerhokken waar de soort is vastgesteld.

Tot slot is er een schatting gemaakt van het aantal broedparen in Noord-Holland in 2006-2009. Hiervoor werden in de eerste plaats alle beschikbare kwantitatieve gegevens gebruikt, zoals van grootschalige weidevogelinventarisaties en inventarisaties van terreinbeheerders. Daarnaast werd gerekend met de presentie in verschillende deelgebieden van Noord-Holland (bijvoorbeeld duinen, Vechtstreek) en een geschatte gemiddelde dichtheid per kilometerhok.
Voor een aantal algemene soorten, zoals merel en winterkoning, is een schatting gemaakt op basis van de schattingen van de landelijke aantallen in de ‘Atlas van de Nederlandse Broedvogels 1998-2000’ (SOVON 2002).

De atlas is inmiddels uitverkocht.

Dit bericht is geplaatst in wetenswaardig. Bookmark de permalink.