Algemene Ledenvergadering 2012 | verslag

Op maandag 23 april 2012 heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Hieronder het verslag van die avond.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering op 23 april 2012

Op maandag 23 april 2012 nemen elf mensen de moeite om de ALV te bezoeken, vijf leden hebben zich afgemeld. Frank van Groen opent de vergadering en memoreert het plotselinge overlijden van Nirk Zijlmans, die erg wordt gemist. Frank doet een aantal mededelingen. Er wordt een nieuwe website gebouwd, deze zal makkelijker te onderhouden zijn en daardoor actueler worden. Meer mensen zullen webmaster Lammert van der Veen bijstaan. Er is een kinderclub in oprichting. Roely Bos is hiermee bezig en er hebben zich al een aantal begeleiders gemeld. In De Gierzwaluw en op de website zal hier aandacht aan worden besteed. Volgend jaar is een memorabel jaar, wij vieren dan ons 50-jarig jubileum. In dat kader zal een speciaal boekje worden uitgegeven waarin specifieke vogels en mensen geportretteerd zullen worden. Er wordt nog nagedacht over een pakkende titel. Een van de festiviteiten zou een groots aangepakte Big Day kunnen zijn. Frank Warendorf oppert het houden van een stadsvogeldag, Hanna Hirsch heeft nog een draaiboek liggen van de vorige in eigen beheer gehouden stadsvogeldag. Beiden willen wel helpen. Aan het einde van de vergadering meldt Frank dat Jan van Blanken tot onze spijt is opgehouden met het op orde brengen van het archief. Intussen is wel duidelijk geworden hoe het vogelarchief moet worden aangeleverd bij het stadsarchief.

Drie bestuursleden treden af wegens de termijn t.w. de algemene bestuursleden Jan van der Ben en Zweitse Scheeringa, en secretaris Roely Bos. Zij stellen zich herkiesbaar. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld. Met algemene stemmen worden de drie herkozen.

Naar aanleiding van de notulen van vorig jaar wil Rinus Nieuwstad graag opmerken dat hij vindt dat er soms erg veel mensen bij een excursie zijn, waardoor een deel alle informatie van de begeleider moet missen. Een eventuele oplossing zou zijn dat een grote groep wordt gesplitst en dat de begeleider een excursieganger met voldoende kennis vraagt om een groepje onder zijn hoede te nemen. Sanne Hirschler (organisatie) zal hierover worden benaderd. Het is wel verheugend dat zoveel mensen de excursies bezoeken. De notulen worden vastgesteld, met dank aan de secretaris.

Gert de Jong vraagt zich af of het in het Jaarverslag 2011 op pagina 5 genoemde overleg over de gedragscode en de Flora- en faunawet nog een brief aan de woningbouwverenigingen heeft opgeleverd. Hij meldt dat op het Realeneiland een gierzwaluwkolonie is uitgeroeid. Jan van der Ben was bij het overleg waarin Thea Dammen en Gerard Schuitemaker hebben toegezegd de brief op te stellen en zal in samenwerking met Gert contact opnemen met Geert Timmermans om te vragen of deze de brief al heeft ontvangen. Rinus complimenteert de secretaris n.a.v. het jaarverslag.

Hanna Hirsch leest namens de kascommissie de brief over de kascontrole voor en adviseert de Algemene Ledenvergadering décharge te verlenen, wat met algemene stemmen gebeurt. Frank zegt de kascommissie dank. KeesJan van Bergeijk kon deze avond niet aanwezig zijn, maar aangenomen wordt dat hij ook volgend jaar, net als Hanna, lid zal zijn van de kascommissie. Het financiële jaarverslag wordt door penningmeester Maarten Mooij van commentaar voorzien. Rinus heeft een vraag over de royale gift m.b.t. het archief. Deze is afkomstig van een particulier en is onmiddellijk opgenomen in de reservering. Frank dankt Hanna voor de suggestie die zij doet voor de besteding van het vermogen, t.w. educatie. Hoogstwaarschijnlijk zal een deel van het vermogen gebruikt worden voor de viering van het jubileumjaar. Voor de uitgave van het boekje is weliswaar subsidie aangevraagd, maar het is niet zeker of deze wordt verkregen. Rinus doet de suggestie om in verband met de begroting van 2013 waarin wellicht grote uitgaven gedaan en goedgekeurd moeten worden de ALV vroeger in het jaar te houden. De begroting wordt met algemene stemmen goedgekeurd en Maarten wordt bedankt voor het zorgvuldige beheer van de penningen.

Tijdens de rondvraag laat Jan van Til weten wat teleurgesteld te zijn over de lage opkomst bij de laatste lezingen. Dit is wellicht te wijten aan het niet tijdig vermelden op de website, en het te laat verschijnen van De Gierzwaluw. Ook is hij op zoek naar een ruimte die wat gezelliger oogt dan de zaaltjes van de Weth. Verheijhal. Mat Janssen vertelt over de uitbreiding van het aantal nesten ooievaars van vijf naar zeven, en vraagt de vogelwerkgroep om hulp bij de monitoring, het registreren en het ringen. Hij zal een stukje schrijven voor De Gierzwaluw en een oproep doen op AVN.

Na de sluiting van de vergadering en een pauze houdt Peter Mol een presentatie over de inventarisatie van gierzwaluwen in Noord-Holland.

Dit bericht is geplaatst in verslagen. Bookmark de permalink.