Bescherming

Doelstelling

Bescherming van vogels en hun leefgebied binnen het werkgebied van de VWGA.

Algemene Informatie

De commissie kan helpen als er sprake is van bedreiging van vogels of van hun leefgebied. De commissie kan benaderd worden via e-mailadres: Commissie Bescherming

Voorbeelden van activiteiten

  • Sloop van een flatgebouw in Nieuw-West uitgesteld in verband met kauwennesten in schoorstenen.
  • Bemoeienissen met het voorkomen van raamslachtoffers (diverse locaties).
  • Steigerplanken Oostelijke Handelskade laten weghalen in verband met bereikbaarheid gierzwaluwnesten.
  • Overleg met woningbouwverenigingen en de dienst RO naar aanleiding van overtredingen van de Flora- en faunawet.
  • Zienswijze op Windvisie Gemeente Amsterdam.
  • Bezwaar tegen een roofvogelshow in het Amsterdamse Bos.
  • Beroep tegen bestemmingsplan Kenniskwartier Noord.
  • Zienswijze op uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord.

Voor het geval directe hulp voor een vogel noodzakelijk is:

Dierenambulance
Telefoon: 020-6262121 (ook meldpunt voor botulisme)
www.dierenambulance-amsterdam.nl

Vogelasiel De Toevlucht
Bijlmerweide 1
1103 RR Amsterdam
Telefoon: 020-6001144
www.toevlucht.nl

Bij verstoringen van vogels of anderszins:

Kinseldam
Jelle Abma
Landschap Noord-Holland “Beheer”
0653515928
j.abma@landschapnoordholland.nl
jellefritsabma@gmail.com

Wetlandwacht voor Vogelbescherming Nederland
Kust Markermeer Hoorn – Uitdam en Gouwzee
Gerard Hund
E-mail:  wetlandwacht1141@gmail.com

Wetlandwacht voor Vogelbescherming Nederland
Van Durgerdam tot aan Muiden
Henk Smit
E-mail: henk.smit117@gmail.com

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
Wanneer u ziet dat in Amsterdam of omgeving nesten of rustplaatsen van vogels worden verstoord kunt u contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) in Hoorn. De RUD NHN is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar via telefoonnummer 088-10 21 300. E-mail: postbus@rudnhn.nl.
https://www.rudnhn.nl/

Let op: In sommige gevallen is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bevoegd om op te treden bij verstoring van nesten of rustplaatsen van vogels. Dan moet het gaan om handelingen ter plaatse van hoofdwegen, hoofdvaarwegen, hoofdspoorwegen, hoogspanningsverbindingen, primaire waterkeringen, het landelijke gastransportnet of Schiphol. Zie  https://www.nvwa.nl/

Mishandeling van vogels en illegale handel in vogels
Meld dierenleed via 144 red een dier.
Wanneer u 144 belt, krijgt u de politie aan de lijn. Afhankelijk van de melding kan de politie besluiten de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming in te schakelen.
www.dierenbescherming.nl/inspectiedienst

Vogels en de wet
Vraagbaak van Vogelbescherming Nederland
www.vogelsendewet.nl

Meldpunt Wildlife Crime
Om het verstoren van roofvogelnesten, illegale jacht, vangen van zangvogels etc. tegen te gaan is het meldpunt Wildlife Crime opgericht. Het meldpunt heeft tot doel om in kaart brengen waar de meeste wildlife crime plaatsvindt, welke dieren slachtoffer zijn en hoe vaak het plaatsvindt. Met de gegevens wordt een actieplan gemaakt  om wildlife crime tegen te gaan. De meldingen komen terecht bij een opsporingsambtenaar in de buurt van de aangetroffen plek. Dit kan een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) of een politiefunctionaris zijn.